Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) firmy CB FLORIAN s.r.o.

I. Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je firma CB

FLORIAN s.r.o., IČ 25175947, se sídlem Ke Studánce 1379/40, 370 08 České Budějovice, zapsaná

v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 7922, jako

prodávající a na straně druhé je kupující, který může být i spotřebitelem. Další informace o

prodávajícím jsou uvedeny na webové stránce www.hasicskyraj.cz.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec

samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými

ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou

činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem

dosažení zisku. Dále se podnikatelem rozumí také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s

vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání,

popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Za podnikatele se také považuje

osoba zapsaná v obchodním rejstříku.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani

smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text

smlouvy.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří

reklamační řád a dokument "Způsoby dopravy", a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a

účinném v momentě odeslání objednávky.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají

žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů

prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupní smlouva

Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní

smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a jejím doručením prodávajícímu. Prodávající je

povinen po přijetí objednávky prodávajícím potvrdit kupujícímu přijetí objednávky emailem na zadaný

email kupujícího. Vzniklou smlouvu

(včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě

zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto postupu viz bod V. Objednávání.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného

práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky.

V souladu s ust. § 1820 odst. 1 písm. j) občanského zákoníku má kupující, je – li spotřebitelem, právo

obrátit se přímo na prodávajícího s žádostí o mimosoudní vyřízení stížnosti na jednání Prodávajícího

či jeho zaměstnanců. Mimo to má spotřebitel právo využít další právní prostředky mimosoudní

ochrany svých práv a podávání stížností. Těmi jsou mediace podle zákona č. 202/2012 Sb., o

mediaci, řízení podle zákona o ochraně spotřebitele před Českou obchodní inspekcí.

Pokud jde o ochranu osobních údajů a zasílání obchodních sdělení, k nimž neudělil či odvolal

souhlas, má právo se spotřebitel obracet na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy,

platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně tří let od jejího uzavření, nejdéle

však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná

třetím nezúčastněným stranám. Kupující má právo do této smlouvy v sídle prodávajícího nahlédnout.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto

obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním

odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

Tyto VOP jsou k dispozici na portálu prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a

reprodukce kupujícím.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění

objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní

inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová

adresa: http://www.coi.cz.

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění

plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny,

poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího

se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů

neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na

ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní

údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a

marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány dle ust. čl. 6

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas

ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní

smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení,

telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním

zaslaným na adresu Hasičský Ráj, Novohradská 736/36, 370 01  České Budějovice. Za

písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím

e-mailové adresy eshop@hasicskyraj.cz. Kupující má právo přístupu ke

svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

Bližší informace o zpracování osobních údajů najdete na

adrese https://hasicsky-raj.cz/content/6-informace-o-zpracovnani-osobnich-udaju.

III. Provozní doba

Objednávky přes internetové obchody prodávajícího: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Provozní doba provozovny je uvedena na webové adrese www.hasicskyraj.cz v sekci kontakty.

IV. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj.

včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to

se netýká případných poplatků za dopravné apod.

Platba za zboží se provádí způsoby uvedenými před dokončením objednávky a kupující může zvolit

variantu, která mu vyhovuje.

Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou.

Akční ceny se mohou vztahovat pouze na český trh, pokud budete objednávat AKČNÍ zboží, raději si

nechte cenu potvrdit.

V. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před

provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE

apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou

dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. U atypického zboží z dovozu si prodávající vyhrazuje

právo vystavit zálohovou fakturu do výše 100% ceny objednaného zboží.

Objednávat je možno následujícími způsoby:

- prostřednictvím internetového obchodu na www.hasicskyraj.cz (dále jen "e-shop")

- elektronickou poštou na adrese info@hasicskyraj.cz nebo eshop@hasicskyraj.cz

- osobně v provozovnách prodávajícího

- telefonicky na tel. čísle +420 604 876 895

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes internetový obchod.

Objednávání alkoholických nápojů:

Vzhledem k zákazu prodeje alkoholických nápojů mladistvým do 18ti let zákazník stvrzením

objednávky, která obsahuje jako jednu z položek alkoholický nápoj, závazně potvrzuje, že splňuje

podmínky dané zákonem a je starší 18ti let.

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy, pokud je kupující spotřebitelem

a. Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

b. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne

následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce)

převezmete zboží.

c. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od

této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání

(například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,

 nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od

smlouvy, není to však Vaší povinností.

d. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat

odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

a. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději

do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy,

všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě

dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je

jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb

použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční

transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím

nevzniknou další náklady.

b. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží

odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

3. Převzetí vráceného zboží

a. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo к odstoupení

od této smlouvy, zašlete zpět, nebo je předejte na adrese prodávajícího Hasičský Ráj, Novohradská 736/36, PSČ 370 01  České Budějovice. Lhůta se považuje za zachovanou,

pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

4. Náklady spojené s vrácením zboží

a. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží a to i v případě, že zboží nelze

vrátit pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5. Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

a. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím

jiným způsobem, než který je nutný к obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží,

včetně jeho funkčnosti.

Formulář pro odstoupení od smlouvy v souladu s ust. § 1820 odst. 1 písm. f) občanského zákoníku je

nedílnou součástí těchto podmínek jako jejich příloha a je k dispozici ke stažení na stránkách

Prodávajícího. Po jeho doručení bude jeho převzetí potvrzeno bez zbytečného odkladu v textové

podobě zaslané kupujícímu prostřednictvím zprávy elektronické pošty.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od

smluv:

a. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před

uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil

spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na

vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena

závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně

smíseno s jiným zbožím,

f. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však

neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než

vyžádaných náhradních dílů,

g. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů

jej není možné vrátit,

h. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil

jejich původní obal,

i. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění

poskytuje v určeném termínu,

k. uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím

výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a

podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na

odstoupení od smlouvy.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky nebo jiné bonusy, je

darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva

spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 1829 občanského zákoníku, darovací smlouva pozbývá

účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V

případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení

kupujícího.

VII. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

- platba v hotovosti při nákupu

- bezhotovostní platba přes platební terminál v místě provozovny

- platba předem bankovním převodem (faktura je zaslána na email kupujícího neprodleně do přijetí platby na účet prodávajícího)

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na

věci přechází převzetím zboží na stranu kupujícího.

U atypického zboží z dovozu si prodávající vyhrazuje právo vystavit zálohovou fakturu do výše 100%

ceny objednaného zboží.

Elektronická evidence tržeb je zde prováděna v BĚŽNÉM REŽIMU.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.

Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku

pak nejpozději do 48 hodin.

VIII. Dodací podmínky

O způsobu přepravy zboží a nákladech na dopravu zboží je Kupující informován před dokončením

objednávky zboží. Pokud nejsou náklady na dopravu zboží zahrnuty v kupní ceně, jsou pak u každého

produktu vyčísleny a pokrývají náklady na dopravu zboží pouze v rámci území České republiky.

Zasílání zboží mimo území ČR není možné. Náklady na balení zboží jsou zahrnuty v kupní ceně.

Osobní odběr:

Zboží může převzít pouze kupující v místě provozovny prodávajícího a to v uvedenou otevírací dobu či dle předchozí domluvy i v jiném čase. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným

občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

Zasílání přepravní službou - ČR:

Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou, např. PPL, DHL.

Podmínkou je objednávka přijatá do doby dle otevírací doby provozovny. Přepravce běžně dodává

zásilky kamkoliv do ČR do 24 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Ceny dopravy naleznete na webové stránce https://www.hasicskyraj.cz v sekci Doručení.

Kupující, který je podnikatelem, je povinen (kupujícímu, který je spotřebitelem, je tento postup

doporučen), aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet

balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu.

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka

je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme,

je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu

eshop@hasicskyraj.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-

mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození

zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se

nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

IX. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými a účinnými právními

předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád).

X. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 7. 2020. Prodávající si vyhrazuje právo změnit

VOP bez předchozího upozornění.