Informace o zpracování osobních údajů

Informace o shromažďování a zpracování osobních údajů dle ust. čl. 6
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen nařízení)

Správce: společnost CB FLORIAN s.r.o., se sídlem České Budějovice, Ke
Studánce 1379/40, PSČ 370 08, IČ: 25175947, obch. rejstřík: Krajský soud
v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 7922


Účely a právní základ zpracování osobních údajů:

Čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení – nezbytnost pro splnění kupní smlouvy o dodání zboží, jejíž smluvní
stranou je subjekt údajů nebo provedení opatření před uzavřením smlouvy na jeho žádost, včetně
zpracování slučitelného dle ust. Čl. 6 odst. 4 nařízení


Kategorie osobních údajů:

  • Jméno, příjmení,
  • adresa trvalého či faktického pobytu,
  • korespondenční adresa,
  • IČ, DIČ,
  • adresa místa podnikání při výkonu podnikatelské činnosti,
  • údaje o telefonním spojení, včetně mobilního telefonu a
  • adresa elektronické pošty
  • a to jednotlivě či v jakýchkoli kombinacích a seznamech, v písemné i elektronické formě.


Informace subjektu údajů v souvislosti se
zpracováním jeho osobních údajů dle s ust. čl. 12, 15 až 22 a 34 nařízení:

1. Správce prohlašuje, že dodrží veškeré povinnosti, které s ohledem na kategorii poskytnutých
osobních údajů mu ukládá nařízení.


2. Osobní údaje poskytované subjektem údajů jsou nezbytné z právního hlediska k označení
účastníka právního vztahu a nezbytné pro komunikaci při plnění práv a povinností ze
smluvního vztahu plynoucí. Subjekt údajů je oprávněn osobní údaje neposkytnout. V takovém
případě, pokud jde o identifikační údaje, nebude moci být smlouva uzavřena z důvodu
nenaplnění požadavku označení účastníka. Při neposkytnutí osobních údajů sloužících
elektronické a telefonické komunikaci dojde k prodloužení doby plnění práv a povinností ze
smlouvy s ohledem na nutnost využít pouze písemné komunikace využitím poskytovatelů
poštovních služeb.


3. Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů budou v rámci slučitelnosti zpracování poskytnuty
příjemcům v rámci Evropské unie poskytujícím správci bankovní, účetní, daňové a právní
služby, vždy však jen takovým, kteří jsou vázáni smluvní mlčenlivostí, bankovním či profesním
tajemstvím a kteří přijali pravidla pro zpracování osobních údajů v souladu s nařízením.


4. Doba uložení osobních údajů po ukončení doby zpracování je dána délkou obecné, případně
smluvně sjednané promlčecí lhůty dle občanského zákoníku z důvodu ochrany a uplatnění
práv a oprávněných zájmů zpracovatele ze smlouvy či z předsmluvních právních jednání se
subjektem údajů. U osobních údajů, které jsou povinnými zákonnými náležitostmi účetních a daňových dokladů po dobu, kterou pro uchovávání účetních a daňových dokumentů stanoví právní předpisy pro účely uskutečnění daňové kontroly.


5. Subjekt údajů má právo na bezplatný přístup k osobním údajům a k informacím k nim,
v rozsahu dle ust. čl. 15 nařízení. Informace poskytne správce na základě žádosti subjektu
údajů v písemné podobě či v elektronické textové podobě.  


6. V souladu s ust. čl. 16 nařízení má subjekt údajů právo na opravu nepřesného údaje a
doplnění neúplných údajů, které se jej týkají; správce provede upřesnění či opravu bez
zbytečného odkladu poté, co se o tom doví, a nebo je sám zjistí.


7. Správce nesmí osobní údaje subjektu údajů dále zpracovávat, pokud s tím subjekt údajů
vyslovil nesouhlas a je povinen je bez zbytečného odkladu vymazat, ledaže se jedná o
výjimku dle ust. čl. 17 odst. 3 nařízení, zejména pokud jde o určení, výkon nebo obranu
právních nároků.
Správce na základě žádosti subjektu
údajů (v písemné podobě či v elektronické textové podobě) zajistí a provede zapomenutí osobních údajů.


8. Za podmínek v ust. čl. 18 nařízení má subjekt údajů právo na omezení zpracování osobních
údajů, zejména v případě pochyb o jejich přesnosti, pominul – li účel zpracování správcem,
ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
9. Správce oznámí subjektu údajů veškeré opravy nebo výmazy nebo omezení zpracování
osobních údajů, které v souladu s nařízením uskutečnil, pokud to bude možné anebo takové
oznámení nebude vyžadovat nepřiměřené úsilí.


10. Správce, pokud nepominul právní základ ke zpracování osobních údajů, předá na základě
pokynu subjektu údajů osobní údaje ke zpracování druhému správci v rámci Evropské unie, je
– li to technicky proveditelné.


11. Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle ust. čl. 21
nařízení.  


12. Automatizované individuální rozhodování ani profilování na základě poskytnutých údajů
prováděno nebude.


13. Zabezpečení osobních údajů je prováděno technickými (mechanickými a elektronickými)
prostředky správce, včetně povinnosti mlčenlivosti osob, které se na zpracování podílejí a je
zabezpečeno i právními dokumenty a zakotveno vnitřními předpisy společnosti  CB FLORIAN
s. r. o. Opatření k zabezpečení jsou pravidelně prověřována a kontrolována a systém
zabezpečení osobních údajů vyhodnocován.


14. Správce oznámí subjektu údajů bez zbytečného odkladu porušení zabezpečení osobních
údajů, pokud jeho porušení bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody; to
neplatí, pokud správce přijal opatření vyžadovaná ust. čl. 34 odst. 2 spočívající zejména
v šifrování či nesrozumitelnosti osobních údajů pro narušitele, zajistil opatření taková, že se
riziko ohrožení práv a svobod subjektu údajů neprojeví.


15. Subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování
jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu
údajů nebo v rozporu nařízením či jinými platnými právními předpisy může kdykoli:

  1. požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
  2. požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.


16. Subjekt údajů má právo obrátit se v záležitosti zpracování osobních údajů správcem přímo na
dozorový úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Czech
Republic, +420 234 665 555, www.uoou.cz. Na těchto stránkách lze stáhnout či prohlédnout a
číst právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů.


17. Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma,
postupuje se při uplatňování jejího nároku podle občanského zákoníku.


18. Podněty a žádosti subjektu údajů vykoná správce bezplatně. Pokud to nařízení připouští, je
správce v jednotlivých případech oprávněn požadovat přiměřenou úhradu nákladů.