Desinfekce na ruce 250ml

82 Kč bez DPH

99 Kč
Vč. DPH
Expedujeme do 3 dnů.
Množství
Skladem

Návod:
Přípravek nastříkněte na dlaně (2 x 3 ml) a rozetřete po celých rukou včetně špiček prstů a zápěstí. Max. použití 10x denně. Dojde-li k vysušení kůže, ošetřete ji regeneračním krémem.
Při manipulaci s přípravkem si chraňte oči a nevdechujte páry.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevhodné pro děti do 3 let.
Pouze pro vnější použití!

Nebezpečí Vysoce hořlavá kapalina a páry.
Způsobuje vážné podráždění očí.
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokračujte ve vyplachování.
Přetrvává-li podráždění očí:
Vyhledejte lékařskou pomoc.
Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže (přetrvávající slzení, zarudnutí, pálení očí apod.), kontaktujte lékaře s tímto štítkem nebo Toxikologické informační středisko: 224 919 293, 224 915 402. Při náhodném požití vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení. Není určeno pro použití ve zdravotnických zařízeních a ani pro chirurgickou dezinfekci.

Datum spotřeby: 6 měsíců od data výroby.

DRB-00

Další produkty v této kategorii (2)